Ð?ng h? Baby-G BA-112-1ADR, luu ý v? thuong hi?u:

Ð?ng h? Baby-G BA-112-1ADR - d?ng h? th? thao dành cho các cô gái cá tính, v?i ch?t li?u cao c?p, thi?t k? nang d?ng, màu s?c th?i thu?ng, h?a h?n s? phá d?o gi?i tr? toàn th? gi?i. Là chi?c d?ng h? vô cùng phù h?p v?i nh?ng cô gái m?nh m?, cá tính và th? thao.
 
Ð?ng h? Baby-G BA-112-1ADR, luu ý v? thuong hi?u:
 
? Chi?c d?ng h? G-Shock d?u tiên du?c phát minh nam 1983 b?i m?t k? su c?a Casio. V?i thi?t k? th? thao, nhi?u tình nang vu?t tr?i nhu ch?ng nu?c, dèn Led thì G-Shock chính th?c t?o nên m?t con s?t d?n h? cho gi?i tr? toàn th? gi?i. Và d?n nam 1988, thì dã có 19 tri?u chi?c G-shock dã du?c bán trên toàn th? gi?i.
 

Baby-G d?ng h? th? thao vô cùng nang d?ng 
 
 
? Sau thành công vang d?i dó, Casio ti?p t?c cho ra dòng s?n ph?m tuong tu nhung dành cho n? gi?i mang tên  Baby-G. Nh?m d?n các b?n n? yêu thích th? thao, tham gia nhi?u các ho?t d?ng ngoài tr?i.
 
Ð?ng h? Baby-G BA-112-1ADR, luu ý v? thi?t k? và ch?t lu?ng 
 
? Ð?ng h? Baby-G BA-112-1ADR v?i 4 màu chính : den, h?ng, xanh duong và vàng. Ít có thuong hi?u d?ng h? cao c?p nào dám k?t h?p nhi?u màu s?c r?c r? trong thi?t k? c?a mình nhu Baby-G vì r?t khó th? hi?n du?c s? d?ng c?p nhung Baby-G l?i làm du?c di?u dó.
 
Cách d? xem t?i dây nhé
 
? N?n d?ng h? v?i 4 t?n màu: H?ng, xanh duong, vàng, den theo th? t? t? ngoài vào trong. M?i t?ng màu d?o có thêm các chi ti?t nhu ch?, hình, s? trên nó. Nhung m?i th? không h? khi?n m?t d?ng h? tr? nên r?i mà vô cùng hòa h?p và hài hòa.
 

Không h? thô di deo lên tay các cô gái dù nh? nh?n 
 
 
? Kim d?ng h? khá l?n và màu ch? d?o là h?ng k?t h?p v?i t?ng ngoài cùng d?ng h? cung màu h?ng. Làm cho chi?c d?ng h? b?t d?u hoi n? tính m?t chút. Ngoài ra bên trong chia làm 3 khoang: khoang gi?, khoang ngày và khoang d?m giây.
 
? M?t kính d?ng h? t? Mineral Crystal cu?ng l?c, vô cùng c?ng cáp và b?n b?, r?t khó b? tr?y xu?c hay b? v?. Ngoài ra, vô cùng trong su?t, sáng bóng, khó b? m? k? c? dùng lâu.
 
? Khung d?ng h? Baby-G BA-112-1ADR ôm ch?t m?t d?ng h? và du?c thi?t k? máy móc, v?i nhi?u nút b?m xung quanh. Và d?ng b? v?i dây deo cung màu den bóng. T?o thành m?t th? d?ng nh?t. C? hai d?u làm t? nh?a cao c?p vô cùng c?ng cáp, ch?u l?c r?t t?t.
 
Cách d? xem t?i dây nhé
 
? Vì dây deo nh?a, nên deo vào r?t tho?i mái d? ch?u, nhung l?i vô cùng ch?c ch?n. Có th? tha h? v?n d?ng m?nh, choi th? thao trong th?i gian dài mà không b? ?nh hu?ng. Ð?i v?i ngu?i hay d? nhi?u m? hôi v?n cung c?m th?y mát m? và ko ?nh hu?ng t?i d?ng h?.
 
? Ngoài ra còn h? tr? vô s? ch?c nang nhu: dèn LED phát phía sau, gi? th? gi?i, d?ng h? b?m gi?, d?ng h? d?m ngu?c, ch? d? báo th?c h?ng ngày, l?ch t? d?ng, b?t t?t âm lu?ng, …
 

Có vô s? ch?c nang và kh? nang ch?ng nu?c tuy?t d?i 
 
 
? Ð?ng h? Baby-G BA-112-1ADR s? d?ng pin, có tu?i th? pin thông thu?ng t?m 2 nam.
 
 
 
? Kh? nang ch?ng nu?c, ch?u du?c áp su?t lên d?n 10 ATM. Có th? tho?i mái deo d?ng h? trong di?u ki?n th?i ti?t x?u: mua, bão. Sinh ho?t cá nhân h?ng ngày: t?m, r?a tay,... hay tham gia các môn th? thao du?i nu?c: boi l?i,... , di du l?ch bi?n, khám phá du?i d?i duong,... v?n không h? ?nh hu?ng t?i d?ng h? 
 
Ð?ng h? Baby-G BA-112-1ADR, luu ý v? thông s? k? thu?t
 
Thuong Hi?u:Casio
S? Hi?u S?n Ph?m: BA-112-1ADR
Xu?t X?: Nh?t B?n
Gi?i Tính: N?
Kính: Mineral Crystal (Kính C?ng)
Máy: Quartz (Pin)
B?o Hành Qu?c T?t: 1 Nam
B?o Hành T?i H?i Tri?u: 5 Nam 
Ðu?ng Kính M?t S?: 46mm
B? Dày M?t S?: 15mm
Ni?ng: Nh?a
Dây Ðeo: Dây Cao Su
Màu M?t S?: Xanh Tím
Ch?ng Nu?c: 10 ATM
Ch?c Nang: L?ch – B? B?m Gi? – Gi? Kép – Ðèn Led – Vài Ch?c Nang Khác
 

Mua d?ng h? Baby-G chính hãng ngay t?i H?i Tri?u 
 
 
? Ð?ng h? th? thao v?i vô s? ch?c nang thú v? Baby-G BA-112-1ADR ch? v?i m?c giá 3.549.000 VNÐ là vô cùng r? và h?p lý dang ch? d?i các cô gái cá tính, m?nh m?, nang d?ng s? h?u. Liên h? l?p t?c v?i H?i Tri?u thông qua Hotline: 19006777 hay website: d? nh?n du?c tu v?n và hu?ng d?n mua d?ng h? cao c?p chính hãng.
 
GHKNGA - WEOHUY
 

Other Comment's :